De Goedheyd

De Goedheyd, restaurant, utrecht
De Goedheyd

The cuisine of restaurant De Goedheyd is French-oriented with a classic modern international twist.

Contact info

E-mail: 
info@degoedheyd.nl
Phone: 
+31 (0)30 246 84 72

Locations

De Goedheyd, restaurant, utrecht
Hamburgerstraat 17
3512 NP Utrecht