Privacy

Via de Utrechtyourway website kunt u persoonsgegevens aan Utrecht Toerisme & Recreatie (hierna te noemen UTR) ter beschikking stellen. Ook is het mogelijk dat uw gegevens door een derde aan UTR zijn doorgegeven. Onder persoonsgegevens worden in het kader van deze Privacy statement verstaan alle gegevens die herleidbaar zijn tot natuurlijke personen. UTR hanteert een strikt privacybeleid ten aanzien van persoonsgegevens. UTR neemt passende maatregelen teneinde persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en onrechtmatige verwerking.

UTR verwerkt persoonsgegevens voor de navolgende doeleinden:

1. het leveren van diensten en producten;
2. het leveren van relevante informatie en aanbiedingen;
3. facturering;
4. het uitvoeren van overeenkomsten tussen u en UTR.

Indien u persoonsgegevens aanlevert, verklaart u zich akkoord met deze doeleinden.

UTR garandeert dat door u ter beschikking gestelde persoonsgegevens niet ter beschikking worden gesteld of verkocht aan derden, behalve na uw uitdrukkelijke toestemming.

Op uw verzoek zal UTR u binnen uiterlijk vier (4) weken informeren of en op welke wijze zij u betreffende persoonsgegevens verwerkt. Indien UTR dergelijke persoonsgegevens verwerkt, informeert UTR u onder meer over de doeleinden van de verwerking van deze gegevens, welke gegevens van u zijn opgeslagen, de (categorieën van) ontvangers en de herkomst van deze gegevens. Indien de bedoelde persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, dan wel voor de genoemde doeleinden bovenmatig of niet ter zake dienend zijn, kunt u UTR verzoeken deze persoonsgegevens te verbeteren, te verwijderen of af te schermen. De UTR bericht u zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken, na uw verzoek over de maatregelen die UTR zal nemen naar aanleiding van de door u gewenste wijzigingen. Indien u bezwaar maakt tegen het gebruik van door u ter beschikking gestelde persoonsgegevens voor het leveren van informatie en aanbiedingen, zal UTR dit gebruik terstond staken.

U kunt uw verzoek als hiervoor bedoeld richten aan:
Utrecht Toerisme & Recreatie